GVO en HVO » Ouders

Ouders

Godsdienst en levensbeschouwing

Uniek recht op aanvullend onderwijs op de openbare basisschool

5

Kinderen hebben vragen vanuit hun eigen leefwereld

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren…

Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen.

Wist u… 

  • dat u aanspraak kunt maken op gratis aanvullend onderwijs?
  • Dat het gaat om een extra uur les per week op het gebied van godsdienstig of humanistisch vormingonderwijs?
  • Dat u zelf kunt kiezen uit protestants, rooms-katholiek, hindoeïstisch, islamitisch of humanistisch vormingsonderwijs?

De lessen worden al langere tijd op meer dan 700 openbare basisscholen in Nederland gegeven door bekwame vakdocenten. Op verzoek van de ouders stelt de openbare school onder schooltijd een lokaal beschikbaar, meestal voor een uur per week.

‘Bij feestdagen leg ik uit waarom die belangrijk zijn, 
waarom mensen iets vieren en wat ze dan doen.’

Protestants GVO

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de bijbelse verhalentraditie; om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen; om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Humanistisch vormingsonderwijs

In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen, ervaringen en ideeën te laten onderzoeken op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Rooms-katholiek GVO

Tijdens de lessen krijgen kinderen vorming vanuit het katholieke geloof. Dit gebeurt aan de hand van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel en verhalen uit de katholieke traditie, zoals de heiligenverhalen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de feesten uit het kerkelijk jaar, waaronder Kerstmis en Pasen.

Islamitisch godsdienstonderwijs

De lessen behandelen  de basisbeginselen van de islam; belangrijke feestdagen en het verband tussen de theorie en de dagelijkse praktijk van de godsdienst. Het doel is leerlingen te helpen zelfstandig te leren denken en om open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en gelovigen.

Hindoeïstisch vormingsonderwijs

Bij de lessen staat de identiteitsontwikkeling van het kind centraal. Het vormingsonderwijs staat voor zelfrespect, respect voor een ander en voor de hele schepping, het bevorderen van saamhorigheid, sociale integratie en goed burgerschap, om zo bij te dragen aan een liefdevolle en vreedzame samenleving.

Meer informatie


Terug naar boven