GVO en HVO » Veelgestelde vragen scholen

Veelgestelde vragen scholen

Ik wil GVO-HVO op mijn school aanbieden, hoe doe ik dat?

 • Begin maart 2018 sturen we aan de directeuren van alle openbare basisscholen in Nederland een brief over GVO en HVO in het schooljaar 2018-2019 waarin staat vermeld hoe u een aanvraag kunt indienen. Voor het indienen heeft u inloggegevens nodig. Mocht u niet (meer) over deze gegevens beschikken, neem dan contact op met het Dienstencentrum.

Is er een minimum aantal leerlingen nodig voor het aanbod van GVO-HVO?

 • Gebruikelijk is om uit te gaan van een minimum aantal van 7 leerlingen per groep. Waar mogelijk dienen groepen van één levensbeschouwelijke richting gecombineerd te worden tot een maximum van 22 leerlingen. Bij het combineren van groepen behoeft alleen gekeken te worden naar dezelfde of aansluitende leerjaren; combinatiegroepen met meer dan 1 jaar leeftijdsverschil worden niet aanbevolen.

Wanneer is de sluitingstermijn voor indiening van de aanvraag 2018-2019?

 • Er is geen termijn.

Wanneer weten wij dat onze aanvraag gehonoreerd is?

 • Wij zullen de status van uw aanvraag (in behandeling / goedgekeurd of niet / leraar beschikbaar of niet / naam leraar) steeds automatisch per e-mail aan u doorgeven.

Zijn wij als openbare school verplicht om GVO-HVO aan te bieden?

 • Nee, de openbare school treedt uitsluitend als gastheer op. Klik hier voor meer informatie over het wettelijk kader.

Brengt GVO-HVO kosten voor onze school mee?

 • Nee, voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. De overheid financiert het GVO-HVO-onderwijs.

School-web-klein (15)

Aan wie en in welke vorm moet een docent GVO-HVO verantwoording afleggen?

 • De school heeft geen verantwoordelijkheid voor het GVO-HVO-onderwijs en treedt alleen als gastheer op. De leraren die GVO of HVO verzorgen zijn in dienst bij hun eigen denominatieve werkgever. Bijvoorbeeld: bij protestants godsdienstonderwijs is de werkgever het Protestants Centrum voor GVO. De docenten die voor dit centrum werken, zijn verantwoording schuldig aan deze werkgever.

Is het van belang bij welke levensbeschouwelijke organisatie wij aansluiting zoeken?

 • Het gaat primair om de behoeften van de ouders. Die geven aan welk GVO-HVO-onderwijs zij voor hun kinderen wensen. De basis is wel dat een GVO-leraar in principe namens één organisatie de lessen verzorgt. Het hangt er dus vanaf bij welke werkgever uw GVO-docent is aangesloten.

Welke diploma-eisen worden gesteld aan de onderwijsgevenden?

 • De leraren GVO en HVO vallen onder de Wet BIO en worden bekwaam geacht voor hun functie. Daarnaast ontstaat wel (door de Wet BIO) een jaarlijkse bijscholingsverplichting. Nieuwe leraren zullen aan HBO-eisen moeten voldoen. Daarnaast moeten leraren GVO en HVO een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Is jaarlijkse bijscholing ook verplicht en zo ja, wat houdt die dan in?

 • De werkgever bepaalt samen met de docent GVO of HVO welke bijscholing nodig is. Dat werkt bij de GVO-HVO-organisaties niet anders dan bij de reguliere groepsleerkrachten. Ook GVO-HVO valt onder de Wet BIO.

Welke eisen worden gesteld aan voorbereiding en inhoud van de lessen?

 • Voor GVO en HVO zijn geen uniforme landelijke methodes voorgeschreven. Wel is er een gemeenschappelijk competentieprofiel ontwikkeld, aan de hand waarvan ieders individuele kwaliteiten en bijscholingsbehoefte zullen worden vastgesteld. De denominatieve werkgevers hebben elk voor zich opleidingen en methodes ontwikkeld. Het landelijk gebruik ervan is nog niet overal gerealiseerd.

Welke bruto/netto vergoeding kan een docent per jaar verwachten?

 • Voor de leraren GVO en HVO is een eigen CAO afgesloten. De salarisschaal voor deze leraren is de aan de CAO voor het P.O. ontleende schaal Leraren-A (LA), met andere woorden: de salariëring is gelijk aan die van de groepsleerkracht in het P.O.  Een leraar die bijvoorbeeld 3 lesuren van 3 kwartier per week verzorgt, zal een parttime-factor kennen van 10% (30 lesuren x 3 kwartier per week is full time).

5

In welke salarisschaal treedt een onderwijsgevende met bijvoorbeeld 26 jaar ervaring in VO?

 • Als het louter om 26 jaar onderwijservaring gaat dan lijkt een inschaling in LA-8 voor de hand te liggen (23 t/m 26 relevante ervaringsjaren = LA-8). De werkgever bepaalt echter de definitieve inschaling. In onze CAO staat de inschalingsmethodiek.

Wie is bevoegd om de school aan te spreken op het gastheerschap?

 • Bij vermoeden van gebrekkig gastheerschap van de openbare basisschool is de organisatie die in opdracht van de school GVO-HVO verzorgt, bevoegd om de school hierop aan te spreken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de inspectie van het onderwijs worden ingeschakeld. Daarnaast kan de medezeggenschapsraad gebruik maken van haar initiatiefrecht en het onderwerp met het bestuur van de school bespreken. Ouders kunnen individueel eventueel een klacht indienen. In uiterste gevallen kan een gang naar de rechter worden overwogen.

Wat te doen bij ruimte- of capaciteitsproblemen?

 • Het kan voorkomen dat een openbare basisschool zelf grenzen stelt aan het gastheerschap op basis van bijvoorbeeld gebrek aan beschikbaarheid van lokalen of roosterproblemen. Het bevoegd gezag moet echter al het mogelijke doen wat binnen zijn macht is om het GVO-HVO-onderwijs mogelijk te maken. Indien nodig moet het bevoegd gezag in een zo vroeg mogelijk stadium de benodigde maatregelen of voorzieningen treffen.

Zijn wij verplicht om een behoeftepeiling onder ouders te doen?

 • Een openbare basisschool kan niet verplicht worden de behoefte aan GVO en HVO te peilen onder de ouders. Maar er zijn ook geen factoren die het bevoegd bezag belemmeren om dit te (laten) doen.

Terug naar boven