GVO en HVO » Veelgestelde vragen docenten

Veelgestelde vragen docenten

Mag een G/HVO-leraar in dienst treden van een school?

  • Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat dit in principe mogelijk is; het is niet strijdig met de (grond)wet. In hetzelfde onderzoek adviseert de Onderwijsraad echter ook dat het om praktische redenen handiger is om een schoolexterne constructie te gebruiken. Daartoe is door de uitzendende instanties het landelijk dienstencentrum GVO en HVO opgericht.

deutsche journalisten dienste Bild: 69780Is een G/HVO-leraar bevoegd om zelfstandig voor een groep te staan?

  • Ja, mits de leraar voldoet aan de bekwaamheids- en zedelijkheidseisen. Er is dan geen toezicht vereist door een groepsleerkracht.

Is de school gerechtigd eisen te stellen aan de bekwaamheden van de docent?

  • Ja, Artikel 51 WPO stelt: “… Het bevoegd gezag ziet erop toe dat dit onderwijs uitsluitend wordt gegeven door een leraar die blijkens een daartoe strekkende verklaring van de aanwijzende instantie:

a. voldoet aan de bekwaamheidseisen die krachtens artikel 32a, eerste lid, voor het geven van dat onderwijs zijn vastgesteld, en

b. zijn bekwaamheidseisen onderhoudt.”

  • De uitzendende instantie heeft hierin dus een nadrukkelijke rol.

Is een verklaring van goed gedrag nodig?

  • Een leraar G/HVO moet een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen aan de school en/of de uitzendende instantie. Omdat er geen gezagsverhouding is tussen de leraar G/HVO en het bevoegd gezag, hoeft deze verklaring formeel niet aan het bevoegd gezag te worden overlegd. Veelal zal er in de praktijk door schoolbestuur en/of school wel naar gevraagd worden.

Welke arbeidsovereenkomsten zijn er mogelijk?

  • Het voortduren van een dienstverband met een G/HVO-docent kan telkens afhangen van het aantal leerlingen dat jaarlijks meedoet aan de lessen. Er zijn verschillende arbeidsovereenkomsten mogelijk, bijvoorbeeld: een 0-uren contract, freelance, bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Daar zitten verschillende wettelijke voorwaarden en juridische consequenties aan vast. Het is mogelijk om een dergelijk ontbindende voorwaarde op te nemen. Deze ontbindende voorwaarde is rechtsgeldig op het moment dat de vervulling van de voorwaarde niet afhankelijk is van het oordeel van de werkgever zelf.

Terug naar boven